செவ்வாய், 29 மார்ச், 2016

நான் பன்முகம் கொண்டவள்!அன்பொழுகும் ஒரு முகம்
ஆண்மையான‌ ஒரு முகம்
இம்சைத் தரும் ஒரு முகம்
ஈகை செய்யும் மறு முகம்...

உண்மையான ஒரு முகம்
ஊர்ச்சுத்தியாய் ஒரு முகம்
எளிமையான ஒரு முகம்
ஏற்கவியலா மறுமுகம்...

ஐயம் தரும் ஒரு முகம்
ஒழுக்கமில்லா ஒரு முகம்
ஓவியமாய் ஒரு முகம்
ஒளவியம் கொண்ட மறுமுகம்...

பன்முகங்கள் எனக்குண்டு
எந்த முகம் வேண்டுமென்று
தீர்மானம் நீயே செய்வாய்
கண்களில் அதையே காண்பாய்!

கருத்துகள் இல்லை: