வியாழன், 18 நவம்பர், 2010

கொச்சைப் படுத்தாதே!

முன் கூட்டியே
சொல்லிக் கொண்டு
வருவதல்ல காதல்
எவருமே அறியாமல்
யாருக்குமே தெரியாமல்
மிக மிக இரகசியமாக
உருவாகும் காதலை
பத்துப் பேரிடம் சொல்லி
கொச்சைப் படுத்தாதே!