செவ்வாய், 27 ஏப்ரல், 2010

காதல் வேண்டாம்!


அன்பே என்று அழைக்க வேண்டாம்
அமுதே என்று கொஞ்ச வேண்டாம்
ஆசை வார்த்தைக் கூற வேண்டாம்
அழகி என்று புகழ வேண்டாம்!

கண்ணே என்று கனிய வேண்டாம்
கனியமுதே என்று குழைய வேண்டாம்
கற்கண்டே என்று வடிய வேண்டாம்
காதல் கண்றாவி என்றும் வேண்டாம்!